Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Aktief Team B.V., gevestigd te Ruhr 5-7
  2491 CX Den Haag, KvK-nummer, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. Klant: degene met wie Aktief Team B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Aktief Team B.V. en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Aktief Team B.V..
 2. Aktief Team B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken
 3. Aktief Team B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Aktief Team B.V. hanteert prijzen in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders  is afgesproken.
 2. Aktief Team B.V. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Aktief Team B.V. en de Klant spreken voor een dienstverlening door Aktief Team B.V. een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. Aktief Team B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Aktief Team B.V. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit  gaat vallen.
 7. Aktief Team B.V. mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Aktief Team B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. De consument mag de overeenkomst met Aktief Team B.V. opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. De Klant rekent producten direct af in de winkel.
 2. Aktief Team B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 3. De Klant moet declaraties binnen na factuurdatum aan Aktief Team B.V. betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 4. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft  betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Aktief Team B.V. de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 5. Aktief Team B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 - Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Aktief Team B.V. het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Aktief Team B.V. maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Aktief Team B.V., tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Retentierecht

 1. Aktief Team B.V. kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Aktief Team B.V. heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Aktief Team B.V..
 3. Aktief Team B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Aktief Team B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Aktief Team B.V. met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Aktief Team B.V. gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer Aktief Team B.V. gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Aktief Team B.V. van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 9 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Aktief Team B.V. die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Aktief Team B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 - Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 11 - Garantie

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.
  1. De garantie geldt niet:
  •      in het geval van normale slijtage
  •      voor schade ontstaan door ongevallen
  •      voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  •      voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  •      wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Aktief Team B.V. levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Aktief Team B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Aktief Team B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Aktief Team B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Aktief Team B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 - Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Aktief Team B.V..
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Aktief Team B.V. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Aktief Team B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Aktief Team B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Aktief Team B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 - Klachten

 1. De Klant moet een door Aktief Team B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Aktief Team B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Aktief Team B.V. hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Aktief Team B.V. hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Aktief Team B.V..
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Aktief Team B.V. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 16 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Aktief Team B.V..
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Aktief Team B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid klant​

 1. Wanneer Aktief Team B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid Aktief Team B.V.

 1. Aktief Team B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Aktief Team B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Aktief Team B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Aktief Team B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 - Vervaltermijn​

 1. Elk recht van de Klant op schadevergeding van Aktief Team B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 - Ontbinding​

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Aktief Team B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Aktief Team B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Aktief Team B.V. in verzuim is.
 3. Aktief Team B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Aktief Team B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 - Overmacht​

Artikel 22 - Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Aktief Team B.V. de overeenkomst aanpassen.

Artikel 23 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Aktief Team B.V. door de Klant niet aan Aktief Team B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Aktief Team B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Aktief Team B.V. kan nakomen.
 3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Aktief Team B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 4. Aktief Team B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Aktief Team B.V. hiervan voordeel heeft.

Artikel 24 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Aktief Team B.V. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Aktief Team B.V..
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 25 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Aktief Team B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Aktief Team B.V. is Nederlands recht van toepassing.
  • De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Aktief Team B.V. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Aktief Team B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt.

  Opgesteld op 04-04-2024